ابزار جلوگیری از راست کلیک

ابزار جلوگیری از راست کلیک

جلوگیری از راست کلیک : اگر شما میخواهید به هر دلیلی امکان راست کلیک کردن را از کاربر سلب نمایید می توانید از این کد در وبسایت خود استفاده کنید.